Memuru ilgilendiren yasa Meclis'e geldi

Memura toplu sözleşme hakkı tanıyan Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Meclis’e sunuldu.

Memuru ilgilendiren yasa Meclis'e geldi

Gerekçesinde tasarının, Anayasa’da yapılan değişiklikleri müteakip, memurlar ve diğer kamu görevlilerine tanınan toplu sözleşme hakkının kullanımının düzenlenmesi, toplu sözleşmenin yapılma usulünün, taraflarının, kapsamının, toplu sözleşmeden yararlanacak olanların, toplu sözleşme hükümlerinin emeklilere yansıtılması, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun teşkili ile çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi yanında geride kalan on yıllık uygulama süreci içerisinde Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun aksayan yönlerinin giderilmesi amacıyla hazırlandığı belirtildi.

-NE GETİRİYOR-

Tasarı “4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu”nun adını “Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu” şeklinde değiştiriyor.

Sendika kurucusu olabilmek için en az 2 yıl kamu görevlisi olarak çalışma şartı kaldırılıyor. Sendikaların kuruluşlarına ilişkin işlemler basitleştirilirken, evrakların gönderilmesi için öngörülen süre 5 çalışma gününden 15 işgününe çıkarılıyor.

Sendika şube genel kurulları ve üye sayısı bini aşan sendikaların genel kurulları delegelerle yapılabilecek.

Olağan genel kurul toplantıları 4 yılı aşmamak üzere tüzüklerinde belirtilen sürede yapılacak.

Sendika veya konfederasyonlar, tüzüklerinde gösterilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslar arası kuruluş kurabilecek, amaçlarına uyan uluslar arası kuruluşlara üye olabilecek ve üyelikten çekilebilecek.

Toplu sözleşme konuları ile kurumsal konular dışında kalan ve kamu personel sistemini ilgilendiren genel nitelikli konularda bir yönetime katılma platformu olmak üzere Kamu Personeli Danışma Kurulu oluşturulacak. Kamu Personeli Danışma Kurulu her yıl Mart ve Kasım aylarında toplanacak.

-TOPLU SÖZLEŞMENİN KAPSAMI-

Tasarıda “toplu sözleşme”nin kapsamı de anlatıldı. Buna göre toplu sözleşme; kamu görevlilerine uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme, toplu sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma ücreti, harcırah, ikramiye, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ve diğer mali ve sosyal hakları kapsayacak.

Aylık ve ücretler ile diğer mali ve sosyal haklara ilişkin sistemde değişiklik öngören talepler toplu sözleşmenin kapsamı dışında kalacak.

Toplu sözleşme ikramiyesi hariç olmak üzere toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasında sendika üyesi olan ve sendika üyesi olmayan kamu görevlileri arasında ayrım yapılmayacak.

Toplu sözleşme hükümleri sözleşmenin yapıldığı tarihi takip eden iki mali yıl için geçerli olacak.

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa göre aylık ödenmekte olanların aylıklarının hesabında da toplu sözleşme hükümlerine göre belirlenen aylık ve taban aylıkları esas alınacak.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılık hali esas alınarak bağlanan yaşlılık veya malullük aylıklarında yapılacak artışlar hakkında 5510 sayılı Kanunun 55. maddesinin ikinci fıkrası uygulanmayacak ve bu aylıklar toplu sözleşme hükümlerine göre belirlenen aylık ve taban aylık katsayılarındaki artış dikkate alınarak artırılacak.

-TOPLU SÖZLEŞMELERİN TARAFLARI VE İMZA YETKİSİ-

Toplu sözleşme görüşmelerine kamu idaresi adına Kamu İşveren Heyeti, kamu görevlileri adına Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti katılacak.

Toplu sözleşmeyi kamu idaresi adına Kamu İşveren Heyeti Başkanı, kamu görevlileri adına Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı imzalayacak.

Toplu sözleşmenin imzalanması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurluna başvurulamayacak.

-TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNE İLİŞKİN SUREÇ-

Toplu sözleşme görüşmeleri son rakamı tek yıllarda yapılacak.

Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti tarafından hazırlanan toplu sözleşme teklifi, toplu sözleşme görüşmelerinin başlama tarihinden en az bir hafta önce Kamu İşveren Heyetine sunulmak üzere Devlet Personel Başkanlığına verilecek. Ortak bir teklif üzerinde anlaşma sağlanmaması halinde ise Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetine dahil olan her bir konfederasyon tarafından hazırlanan toplu sözleşme teklifleri aynı süre içerisinde Devlet Personel Başkanlığına verilecek.

Toplu sözleşme görüşme süreci sonunda toplu sözleşme veya toplantı tutanağı imzalanacak. İmzalanan toplu sözleşme metinleri Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Toplu sözleşme görüşmelerine katılmaya yetkili hiçbir konfederasyon temsilcisinin toplu sözleşme görüşmelerine katılmaması veya toplu sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanmasına rağmen tarafların Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurmaması halinde kamu görevlilerine sonraki iki mali yıl boyuncu uygulanacak mali ve sosyal haklar genel hükümlere göre belirlenecek.

-UYUŞMAZLIK HALİ-

Toplu sözleşme süreci sonunda toplu sözleşme imzalanamaması halinde, üzerinde uzlaşma ve uzlaşılamayan konuları içeren toplantı tutanağı, Kamu İşveren Heyeti Başkanı ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı tarafından imzalanacak.

Toplu sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanması ve toplantı tutanağı imzalanmaması halinde Devlet Personel Başkanlığı tarafından görüşmelerin uzlaşmazlıkla sonuçlandığına dair tespit tutanağı tutulacak.

Toplantı tutanağı imzalanmasından veya görüşmelerin uzlaşmazlıkla sonuçlandığının tespit tutanağı ile belirlenmesinden itibaren üç işgünü içerisinde heyet başkanları tarafından Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurabilecek.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, her toplu sözleşme dönemi için 11 üyeden oluşacak.

ANKA

Haber Kaynağı : Haber7.com

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2012, 16:46
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER