İbrahim Barut,"DAVAMIZ ''LAİK DEMOKRATİK SOSYAL HUKUK DEVLETİ''

İbrahim Barut,"DAVAMIZ ''LAİK DEMOKRATİK SOSYAL HUKUK DEVLETİ''

CHP Kağıthane ilçe başkan adayı ibrahim barut, CHP Kağıthane'de iktidar,İstanbul'da iktidar olabilmesi için bir çalışma hazırladı.

Değerli yol arkadaşlarımız.2019'a YÜRÜYÜŞ hedefimiz;

Kağıthane'de iktidar,

İstanbul'da iktidar,

TÜRKİYE'DE İKTİDAR.

Ülke darbe girişimleri, operasyonlar, savaş naraları, tarikatların çıkar çatışmaları altında inim inim inliyor.

Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimleri, uygarlık mücadelesi sonucunda elde edilen kazanımları neredeyse tamamen yok edilmiştir. Siyasal İslamcıların elinde gittikçe gericileşen, ikiyüzlü bir ahlak anlayışına sahip, Neoliberal politikalarla emekçilerinin bütün kazanımlarının elinden alındığı,toplumun ise gerekli tepkiyi yüksek ses ile dile getirmediği garip bir ülke halini aldık.

Eğitimden, bilimden, sanattan, felsefeden uzak, kindar, sorgulamayan bir nesil yetiştirmenin aracı haline gelmiştir. Bu yönüyle geleceğimiz için kaygılıyız.

Medya – ticaret – siyaset ilişkisinden kaynaklanan sebeplerden dolayı ülkemizin medyası güçlünün borazanı olmaktan başka bir işlevi yerine getirmiyor.

Bütün bu ahval ve şeraitte dahi bu ülkenin aydın insanları, CHP’liler umutlarını kaybetmediler hiçbir zaman da kaybetmeyecektirler.

Bu yurdun hayalini kurduğumuz bir ülke olabilmesi işte bu umuda bağlıdır. Seçim kaybettiğimizde değil geleceğe dair umutlarımızı, ideallerimizi, hayallerimizi kaybettiğimizde ülkemizi de kaybetmiş olacağız.

Kendikitlesinikonsolideetmekiçin;bölen,kutuplaştıran,aşağılayanbirsiyasetanlayışından yeterince bıktık. Bunun bir örneğini kendi partimizde yaşamaya tahammülümüzyok.

Hepimizin geleceğe dair bireysel hayallerimizi bir kenara bırakmadığı takdirde 2019’da Kağıthane’de bir seçim kazanmanın hayal olduğunu biliyoruz. Şimdiden TARİHİ BİR UYARIDA BULUNUYORUZ. Bu yönetim anlayışı Kağıthane’ye seçim kazandıramaz.

Bizler sadece Kağıthane’ye değil İstanbul’a ve tüm Türkiye’ye siyasetin nasıl yapılması gerektiğine dair bir rol model oluşturmak zorundayız. Bu işin lokomotifi Kağıthane’den olmasın.

Her üyenin bu siyaset anlayışını hâkim kılma hedefine odaklandığı, herkesin işe yaradığını hissettiği, birlikte üreterek bir değer ortaya çıkarmanın hazzını yaşadığı, birlikte yönetme anlayışını hâkim kılmak zorundayız.

Sizleri bir tercih yapmaya davet ediyoruz!

2019’da evinizin balkonundan AKP’nin zafer konvoyunu mu izlemek istiyorsunuz?

Yoksa Kağıthane Belediyesi’ne partimiz CHP’nin bayrağını dikerek

Kağıthane Meydanında kutlama mı yapmak istiyorsunuz?

Gelin hep birlikte bu süreci değiştirelim!

Kağıthane’yi İstanbul ve Türkiye için örnek bir model haline getirelim.

                Parti içinde herkes ‘Ben ne olacağım?’ Sorusunu soruyor. Bazılarının derdi Partiyi iktidar yapmak değil. Partide koltuk kapmak peşinde!Nasıl belediye başkanı olurum, nasıl milletvekili olurum derdinde! CHP'nin acilen bir dava partisine dönüşmesi lazım. Bize davasına inanan her türlü saldırıya karşı koyacak ideolojik donanıma sahip, inançlı partidisiplininden kopmayacak inançlı dava adamı lazım.

KEMAL KILIÇDAROĞLU

CHP Genel Başkanı

İLKELERİMİZ

Cumhuriyet Halk Partisi Kağıthane İlçe Örgütü tarafından yapılan tüm çalışmalarda aşağıda yer alan siyasi ve örgütsel ilkeler ışığında davranmayı hedefliyoruz.

 1. SİYASİİLKELERİMİZ

  • Cumhuriyet Halk Partisinin Kurucu Değerlerine SahipÇıkacağız.
   • Cumhuriyet ve Demokrasi için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Cumhuriyetin Kazanımlarına, Kurucularına ve Demokratik Değerlere sahipçıkacağız.
   • İlerici Tavır Alacağız. Toplumu boğmaya çalışan muhafazakârlaşma, şiddet ve savaş lobisinin karşısında yeralacağız.
   • Devrimci olacağız. Kağıthane de, tarikatlaşma, mafyalaşma ve çeteleşme gibi örgütlenmelerin güçlenmesine izinvermeyeceğiz.
   • Laikliği koruyacağız. Yaşam biçimimizi tehdit eden her tür gerici ve dinci unsurla mücadeleedeceğiz.
   • Halktan yana bir siyaset tarzının oluşumuna katkı sağlayacağız.
   • Devletin ve kamunun menfaatlerine aykırı olarak özelleştirme adı altında yapılan talana ve yabancılaştırmaya dur diyeceğiz.

  • Evrensel Sol ve Sosyal Demokrat İdeolojiye UygunDavranacağız.

   • Emeği önceleyeceğiz. Yoksulların, ezilenlerin ve ayrımcılığauğrayanların yanında kimsesizlerin kimsesi olacağız.
   • Özgürlükçü olacağız. Her tür hak arayışının yanında, evrensel insan haklarının savunucusuolacağız.
   • Eşitlik ve dayanışma için çaba harcayacağız. Paylaşma ruhuna sahip bir toplum inşasına katkıyapacağız.
   • Anti-emperyalist ve yurtsever duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz. Demokrat kimliğimizi tüm siyasal süreçlerde sergileyeceğiz.

  • Doğa ve Çevreyle BarışıkOlacağız.

   • Yaşanabilir bir Kağıthane için çalışacağız. Kentin rant için yağmalanmasına izin vermeyeceğiz.

 1. ÖRGÜTSELİLKELERİMİZ

Temsil Gücü Olan Bir YönetimOluşturacağız.

   • Toplumun tüm kesimlerini yansıtan, görev alan partili sayısını arttıran, görev bölgelerini yaygınlaştıran çoğulcu bir yönetimoluşturacağız.
   • Liyakat ve uzmanlık esasına göre belirlenmiş, yetkin bireylerden oluşan bir yönetimoluşturacağız.
   • Parti içi seçimlerde, hiç kimseyi arkada bırakmayan, herkesi dâhileden,katılımcıve şeffaf seçim süreçlerini hâkim kılacağız.

Katılımcı Bir Yönetim AnlayışıSergileyeceğiz.

   • Tüm siyasal çalışmalarımızda farklılıklara saygılı olacak, farklı düşünceleri ve yaşam biçimlerini parti ve toplum için zenginlik olarakgöreceğiz.
   • Genç, engelli, yaşlı, LGBT bireyler vb. dezavantajlı grupların karar süreçlerine katılımını arttıracak, ötekileştirmeleriniengelleyeceğiz.
   • Partinin deneyimli bireylerinden ve belirli alanlarda uzmanlıkları olan partililerden yararlanacak, karar süreçlerinin parçası halinegetireceğiz.
   • Karar alma süreçlerini mahallelerden başlatacak, örgütlenme odağımızı mahallelerekaydıracağız.
   • Toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde kadın sorunlarının çözümüne katkı sağlayıp, kadın cinayetlerini özendiren cinsiyetçi söyleme karşı duracağız.

Etkin ve VerimliÇalışacağız.

   • Bir Stratejik Plan doğrultusunda planlı ve uzun vadeli çalışmalaryapacağız.
   • Çalışmalarımızda ölçülebilir hedefler koyacak, somut verilerle değerlendireceğiz.
   • Kişiye göre değil, liyakate göre görevlendirmeyapacağız.
   • Partililerin gelişimine katkı yapacak eğitsel ve Sosyo-kültürel etkinlikler ile parti insan kaynağımızıgüçlendireceğiz.
   • İlçe ve mahalle örgütlenmelerini mekânsal ve araçsalolarakgeliştireceğiz.
   • Tüm çalışmaları şeffaf bir biçimde düzenli olarak parti örgütü ilepaylaşacağız.
   • Yaptıklarımızın ve yapamadıklarımızın açık bir şekilde ortaya konduğu hesap verebilir bir yönetim olacağız.

MEVCUT DURUM VE SORUN ANALİZİ

 • Örgütlenme Alanında YaşananSorunlar
  • Uzun vadeli bir planlama ve stratejiyok
  • Geçmiş yıllara dair bir arşiv ve belge düzeniyok
  • İlçe YK az sayıda kişi ve uzmanlık ileyönetiliyor
  • Mahalle Temsilcilikleri inisiyatifi geliştirilmemiş.
  • STK'lar, sendikalar ve demokratik kitle örgütleri ile ilişki ve işbirliklerisınırlı
 • Üyelik Alanında YaşananSorunlar
  • Üye sayısı az, üye kazanmaya yönelik bir planlamayok
  • Aktif üye sayısıyetersiz
  • Kadın, genç, engelli üye sayısı az
  • Kuşaklar arası bilgi ve deneyim paylaşımıyetersiz
  • Geçmiş dönemlerde görev almış partililerin deneyimlerindenyararlanılmıyor
  • Üyelerin parti politikalarının belirlenmesinde bir rolü ve katkısıyok
  • Üyelere yönelik geliştirici eğitimler yeterlideğil
  • Yenilikçi eğitim teknikleri kullanımı sınırlı
 • Katılım Alanında YaşananSorunlar
  • Parti içi tartışma ve siyaset üretimi süreçleri kısıtlı
  • Sadece yönetim görevi olanların karar verici olduğu bir karar alma sürecivar
  • Karar alma süreçlerine ilişkin teknoloji kullanımıyok
  • Kadın, genç, engelli gibi grupların katılımlarısorunlu
 • Siyaset Üretimi ve Seçmenle İlişkiler Konularında YaşananSorunlar
  • Üretime yönelik bir siyaset yapma biçimiyok
  • Kağıthane’yeözgü bir siyaset belgesiyok
  • Kağıthane’ye özgü konu ve sorunlara ilişkin siyaset geliştirme süreciyetersiz
  • Kağıthane-İstanbul-Türkiye düzeyleri arasında sadece yukarıdan aşağı bir ilişki var
  • Seçmenle iletişim sınırlı veyetersiz
  • Seçim çalışmaları kapsamında görev alan partili sayısıaz
  • Seçim günü örgütlenmesi yetersiz
 • Etkinlik ve Eylemlilik Alanında YaşananSorunlar
  • Etkinliklere katılımsorunlu
  • Üyelerin etkinliklere yönelik ilgisi
 • Lojistik (Finans, Mekân, Araç-Gereç) Alanında YaşananSorunlar
  • Depo, arşiv, bilgi işlem, yönetim gibi fonksiyonlara yönelik alanlarsınırlı
  • Üyelerin zaman geçirebileceği, sosyalleşebileceği belirli bir alanyok
  • Parti binası engellilere uygun değil


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.